Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou:
  Eva Kamecka, Zemianske Lieskové 433, 913 05 Melčice - Lieskové, Slovenská republika
  IČO: 45 700 371, DIČ: 1075536836, č. OŽP-B/201006688-2, č. živnostenského registra 350-30241, č.účtu: ČSOB a.s. SK1575000000004011720829, (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronickej stránky www.house-of-scrap.sk (ďalej len obchod)
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala vyplnenú elektronickú objednávku alebo objednávku prostredníctvom mailu.
 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky.
 4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky od predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky vyplnením objednávky, e-mailom alebo telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mail a spôsob doručenia.
 3. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 4. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
 5. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený, požadovať od kupujúceho platbu vopred.

Dodacie lehoty a doprava

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne.
 2. Vo všeobecnosti je termín expedovania tovaru od 7 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.
 3. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar možné prevziať osobnena adrese sídla.
 4. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
 5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 6. Nezodpovedáme za:
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou, príp. telefónnym číslom objednávateľa

Povinnosti kupujúceho

 • kupujúci sa zaväzuje skontrolovať neporušenosť obalov a prevziať tovar
 • v prípade zistenia poškodenia obalu, si od prepravcu vyžiadať potvrdenie o poškodení obalu zásielky a informovať nás o tejto skutočnosti
 • zaplatiť za tovar pri jeho prebratí vo výške, ktorá je uvedená na obale zásielky
 • v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru

Kúpna cena a platby

 1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre. Prípade ak si kupujúci zvolí možnosť platby prevodom na účet prevádzkovateľa, on po pripravení objednávky vyzve kupujúceho k zaplateniu tovaru na účet zašle objednaný tovar kupujúcemu.
 2. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 3. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
  V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
 4. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je vždy pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži aj ako dodací a zároveň aj ako záručný list.

Vrátenie tovaru

 1. Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Neplatí pre tovar vyrobený na objednávku. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovy vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru. Peniaze za poštovné a balné nevraciame.

Záručná doba

Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený, alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zákazníka.

Reklamačné podmienky

Prípadné poškodené kusy alebo kusy určené na výmenu nám pošlite späť na našu adresu spolu s originálnym dokladom o zakúpení (s faktúrou) a priložte sprievodný list, v ktorom zdôvodníte vrátenie tovaru. V prípade poškodenia balíka pri preprave, už pri preberaní poškodeného balíka požiadajte prepravcu o potvrdenie, že balík ste preberali už poškodený. V prípade, že s obalom je poškodený aj objednaný tovar, obratom nám ho zašlite späť. Náklady na úhradu škody budeme vymáhať od prepravnej spoločnosti. Ostatné reklamácie budú vybavované podľa platného obchodného zákonníka.
Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené po dodávke tovaru

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona a využívať tieto údaje len pre svoje vnútorné potreby a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil.
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch.

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

 1. Obchodné podmienky sú platné od 6.8.2010.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
 4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

Odber noviniek